Nộp thuế BVMT đối với chất Polyol trộn sẵn HCFC 141b (công văn 3390/BTC-CST ngày 15/03/2016)

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3390/BTC-CST
V/v thuế BVMT đi với dung dịch HCFC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

– Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của các doanh nghiệp về việc nộp thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với chất Polyol trộn sẵn HCFC 141b. Qua rà soát chính sách thuế BVMT đối với dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) và thực tế triển khai thực hiện, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ (Bộ Công Thương – công văn s 6091/BCT-HC ngày 22/6/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ – công văn số 1931/BKHCN-XHTN ngày 8/6/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường – công văn số 2911/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 17/7/2015); căn cứ quy định của Luật thuế BVMT và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 01/9/2015, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 12128/BTC-CST hướng dẫn thu thuế BVMT đối với dung dịch HCFC dưới dạng chất hỗn hợp.

Trước thời Điểm Bộ Tài chính ban hành công văn số 12128/BTC-CST nêu trên, các văn bản hướng dẫn về chính sách thuế BVMT chưa quy định cụ thể việc thu thuế BVMT đối với dung dịch HCFC dưới dạng chất hỗn hợp, cũng như việc hướng dẫn về kê khai, nộp thuế BVMT đối với số lượng dung dịch HCFC có trong chất hn hợp. Vì vậy, trên thực tế, hầu hết các doanh nghiệp đã nhập khẩu dung dịch HCFC dưới dạng chất hỗn hợp chưa thực hiện kê khai thuế BVMT và đã bán ra không có thuế BVMT. Do đó, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tiếp theo công văn số 12128/BTC-CST ngày 01/9/2015, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu dung dịch HCFC dưới dạng cht hn hợp thì phải kê khai, nộp thuế BVMT theo quy định của pháp luật về thuế BVMT và hướng dẫn tại công văn số 12128/BTC-CST của Bộ Tài chính kể từ ngày 01/9/2015. Trường hợp trước ngày 01/9/2015, tổ chức, cá nhân đã kê khai, nộp thuế BVMT (nếu có) thì không thực hiện Điều chỉnh lại.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục thuế, Cục hải quan các địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– Bộ TN&MT;
– Bộ Công Thương;
– Bộ KH&CN;
– TCHQ, TCT, Vụ PC;
– Trang thông tin điện tử BTC, TCHQ TCT;
– Công ty TNHH Ngọc Dần (Đại din các Nhà sản xuất vách và tm lp sử dụng Polyurethane) (đ/c: S 45D, Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa Hà Nội);
– Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Long Phú (đ/c: Số 137 Quang Trung, P. Ngọc TrạoTP, Thanh Hóa);
– Lưu: VT, Vụ CST(4).

KT. B TRƯỞNG
THỨ 
TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

 

Link tải về:

CV 3390.BTC-CST ngày 15.3.16 Nộp thuế BVMT đối với chất Polyol trộn sẵn HCFC 141b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!