C/O form AI không có dấu và chữ ký ô 12 và ô 11 không có chữ ký người XK

error: Content is protected !!