C/O mẫu AJ được cấp trong vòng 3 ngày vẫn tick Issued Retroactively

error: Content is protected !!