Cấp C/O cho hàng hoá gửi kho ngoại quan

error: Content is protected !!