Các nước thành viên Asean chỉ nhấp nhận C/O mẫu D sử dụng mã HS 2022

error: Content is protected !!