Địa chỉ của NXK trên C/O khác với địa chỉ NXK trên tờ khai và invoice

error: Content is protected !!