Không khai số tham chiếu và ngày cấp C/O thì từ chối C/O (bác C/O)

error: Content is protected !!