Không quy định tên người xuất khẩu phải được thể hiện bằng chữ đánh máy

error: Content is protected !!