Nộp giấy đăng ký KTCLNN để thông quan hàng hóa

error: Content is protected !!