Thời điểm phát hành hóa đơn GTGT điện tử cho hàng xuất khẩu

error: Content is protected !!