Kể từ ngày 01/08/2022 Cơ chế ưu đãi thuế quan GSP sẽ tự động chấm dứt/DN áp dụng cơ chế ưu đãi thuế quan theo EVFTA

Không tìm thấy bài viết nào

Bạn có thể truy cập vào trang chủ hoặc sử dụng ô dưới đây để tìm kiếm

error: Content is protected !!