Nhập khẩu tại chỗ nguyên liệu để sản xuất bán thành phẩm sau đó giao bán thành phẩm cho DN khác gia công

error: Content is protected !!