Loại hình A41 và A11 nhưng phải tái xuất B11 thì không được hoàn thuế

error: Content is protected !!