Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều Luật quản lý thuế và Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn/chứng từ

error: Content is protected !!