Chấp nhận C/O giáp lưng mẫu D khi chỉ có 2 nước tham gia giao dịch

error: Content is protected !!