Chênh lệch số kg trên tờ khai xuất khẩu và phiếu cân hàng air

error: Content is protected !!