C/O mẫu KV 3 bên có thể hiện dòng chữ ”Third-Party Invoicing” hoặc ”Third-Country Invoicing” thay vì dòng chữ ”Non-Party Invoicing”

error: Content is protected !!